Чуждестранни субсидии: Комисията приветства политическото споразумение относно Регламента за чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 30 юни 2022 между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, относно Регламента за чуждестранните субсидии. Регламентът за чуждестранните субсидии е важно допълнение към инструментариума на ЕС за справяне с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии, и за гарантиране на равни условия на конкуренция за всички дружества, извършващи дейност на единния пазар на ЕС.

Регламентът за чуждестранните субсидии, който обхваща концентрациите, процедурите за възлагане на поръчка и всякакви други пазарни ситуации, ще премахне пропуск в нормативната уредба на единния пазар. Досега поради липсата на правила субсидиите, предоставяни от правителства извън ЕС, оставаха до голяма степен без контрол, докато субсидиите, предоставяни от държавите членки, подлежат на строги проверки. Регламентът за чуждестранните субсидии допълва международните усилия на ЕС за модернизиране на правилата относно субсидиите в Световната търговска организация.

Съгласно Регламента за чуждестранните субсидии Комисията ще разполага с правомощието да разследва финансовата помощ, предоставена от публични органи на държави извън ЕС, от която се възползват дружества, осъществяващи стопанска дейност в ЕС, за да коригира нейните нарушаващи ефекти. За тази цел Комисията ще разполага с три нови инструмента: два инструмента, основани на уведомяване, и общ инструмент за проучване на пазара.

По-конкретно в регламента се предвижда задължение за дружествата да уведомяват:

  • за концентрации, при които придобитото дружество, една от сливащите се страни или съвместното предприятие генерира оборот в ЕС от най-малко 500 милиона евро и сделката включва чуждестранна финансова вноска от най-малко 50 милиона евро;
  • за оферти в процедури за възлагане на обществени поръчки, при които прогнозната стойност на поръчката е най-малко 250 милиона евро и офертата включва чуждестранно финансово участие от най-малко 4 милиона евро на трета държава.

Такава концентрация не може да бъде завършена и на разследван оферент не може да бъде възложена поръчка, докато Комисията не даде разрешение. Комисията може да налага глоби на дружествата, които нарушават това задължение, които могат да достигнат до 10 % от общия им оборот. И накрая, Комисията може да забрани субсидирана концентрация или възлагане на обществена поръчка на субсидирания оферент.

Същевременно Регламентът за чуждестранните субсидии оправомощава Комисията да разследва по собствена инициатива всякакви други пазарни ситуации и да изисква ad-hoc уведомяване за по-малки концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки, ако има подозрения за наличие на нарушаваща чуждестранна субсидия.

Регламентът предоставя на Комисията широки правомощия да събира информацията, необходима за нейното разследване, включително: i) да изпраща искания за информация до дружества, ii) да провежда мисии за установяване на фактите и проверки; и iii) да започва пазарни проучвания на конкретни сектори или видове субсидии. Комисията може също така да разчита на информация, предоставена от държавите членки, от всяко физическо или юридическо лице или сдружение.

Ако Комисията установи, че съществува чуждестранна субсидия и че тя нарушава единния пазар, тя може, когато е необходимо, да извърши сравнителен тест, за да вземе предвид положителните ефекти от субсидията. Ако отрицателните ефекти, произтичащи от нарушенията на единния пазар, надвишават положителните ефекти, Комисията може да наложи на дружествата структурни или неструктурни компенсационни мерки, за да отстрани нарушението, или да ги приеме като ангажименти (напр. продажба на определени активи или забрана на определено пазарно поведение).

Следващи стъпки

Регламентът ще влезе в сила, след като бъде официално приет от Съвета и Парламента и публикуван в Официален вестник. Регламентът ще започне да се прилага пряко в целия ЕС 6 месеца след влизането му в сила.

Задълженията за уведомяване ще започнат да се прилагат 9 месеца след влизането в сила.

Контекст

В заключенията си от 21 и 22 март 2019 г. Европейският съвет поиска от Комисията да набележи нови инструменти за справяне с нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните субсидии върху единния пазар.

В своя доклад относно политиката в областта на конкуренцията от февруари 2020 г. Европейският парламент призова Комисията „да проучи възможността за добавяне на стълб към правото на ЕС в областта на конкуренцията, който да даде на Комисията подходящи инструменти за разследване в случаи, когато се счита, че дадено дружество нарушава правилата поради получаване на държавни субсидии“.

За да проучи въпроса, да започне обществен дебат и да предложи възможни решения, на 17 юни 2020 г. Комисията прие Бяла книга за осигуряване на еднакви условия на конкуренция по отношение на чуждестранните субсидии.

На 5 май 2021 г. Комисията прие Предложение за регламент относно чуждестранните субсидии, които нарушават функционирането на вътрешния пазар.

По информация на Европейската комисия, IP/22/4190