„Пътища към успеха в училище“: Комисията представя конкретни мерки за подобряване на образователните резултати

На 30 юни 2022 Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета „Пътища към успеха в училище“, в която се очертава набор от конкретни мерки на политиката за справяне с преждевременното напускане на училище и слабите резултати по отношение на основни умения (четене, математика и природни науки) при 15-годишните, и по-специално тези от тях в неравностойно положение. Тези мерки са насочени към нуждите на учащите, учителите и обучителите, както и на училищата и образователните системи. Те включват наблюдение, предотвратяване, интервенция и компенсиране, но са силно съсредоточени върху предотвратяването и ранната интервенция. В предложението също така се призовава за повишено внимание към благополучието в училище, което оказва силно въздействие върху образователните резултати и е ключов елемент от успеха на училището.

Заместник-председателят на Комисията Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: Образованието и знанията поставят основата за нашето бъдещо развитие. Осигуряването на солидно образование за всички ученици в ЕС, без изключение, е от съществено значение и изисква ангажираност и отдаденост. Препоръката относно „Пътища към успеха в училище“ показва, че ние сме се нагърбили със задачата и ще направим всичко по силите си, за да подкрепим държавите членки, учителите и учениците по пътя им към знания.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Наш дълг е да гарантираме, че всички учащи, независимо от социално-икономическия си произход или личното си положение, имат възможност да реализират пълния си потенциал. И все пак тези фактори все още са най-силно определящите за образователните резултати на учениците. С „Пътища към успеха в училище“ представяме конкретни мерки, за да дадем на всички млади европейци реален шанс да успеят в училище.

През последните години европейските училищни системи бяха изправени пред трудни ситуации, включително пандемията от COVID-19. Днес повече от 3,2 милиона млади хора в ЕС на възраст между 18 и 24 години са напуснали преждевременно системата на образованието и обучението, а само 84,3 % от тези на възраст между 20 и 24 години са завършили средно образование. Последните резултати от PISA от периода преди пандемията (2018 г.) вече разкриха, че всеки пети 15-годишен европеец продължава да няма достатъчни познания по четене, математика или природни науки. Резултатите от PISA показаха също, че чувството за принадлежност на учениците към училището отслабва и че тормозът, както и кибертормозът са широко разпространени. Оттогава затварянето на училища и университети поради пандемията допринесе за значителни загуби в обучението за учениците и студентите. Данните показват, че учениците в неравностойно социално-икономическо положение са изложени на най-голям риск да се сблъскат с тези проблеми.

В препоръката държавите членки се призовават да приложат предложената мярка за справяне с тези предизвикателства. Комисията ще подкрепя изпълнението на препоръката чрез обучение и обмен между държавите членки, партньорите и държавите партньори. Специална експертна група, създадена като част от европейското пространство за образование, ще съсредоточи вниманието си върху благополучието и психичното здраве в училище и ще повиши осведомеността в това отношение. Комисията ще подкрепя възможностите за професионално развитие на образователния персонал и други партньори чрез проекти и обмен на персонал по програма „Еразъм+“, както и чрез академиите за учители по „Еразъм+“ и онлайн платформите на ЕС, включително новата Европейска платформа за училищно образование и eTwinning. ЕС и държавите членки се призовават да използват национални средства или средства от ЕС — по-специално „Еразъм+“, Механизма за възстановяване и устойчивост, Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за техническа подкрепа, фонда „Убежище, миграция и интеграция“, за инвестиции в инфраструктура, обучение, инструменти и ресурси за повишаване на приобщаването, равенството и благополучието в образованието.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията ще бъде обсъдено от държавите членки и след това прието от министрите на образованието от ЕС. Впоследствие Комисията ще подкрепя изпълнението на препоръката чрез обучение и обмен между държавите членки, партньорите и държавите партньори.

Контекст

За да подготви предложението, Комисията проведе широки консултации относно актуалното състояние на приобщаващото образование и ранното училищно образование. През 2019 г. бе публикувана независима оценка на изпълнението на Препоръката на Съвета от 2011 г. Проучването обхващаше 37 страни от ЕС и извън ЕС. Мнения бяха събрани и по време на 14-седмична открита обществена консултация относно новата инициатива, проведена от 24 юни до 30 септември 2021 г., дискусии по време на срещите на генералните директори за училищата и поредица от специални онлайн семинари между май и септември 2021 г. с участието на представители на министерствата, организации на заинтересованите страни и експерти.

Предложената препоръка ще отмени и замени Препоръката на Съвета от 2011 г. относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище.

В доклад на Комисията, който също се представя днес, се анализира „Въздействието на COVID-19 върху училищното образование“. Докладът се основава на преглед на литературата от различни проучвания, в които се разглежда въздействието на пандемията върху благополучието, образователните постижения и потенциалните дългосрочни загуби. В него също така се разглеждат коригиращите действия, предприети от държавите членки за компенсиране на отрицателните последици от прекъсванията в училище. Последните данни сочат, че коригиращите действия могат да имат положителни последици. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да продължат подобни действия, реформи и инвестиции.

Комисията и държавите членки работят заедно за постигане на колективната си визия за европейско пространство за образование до 2025 г., което ще направи висококачественото образование и обучение достъпно за всички.

За повече информация

Предложението за препоръка на Съвета относно „Пътища към успеха в училище“

Европейско пространство за образование

Доклад „Въздействие на COVID-19 върху училищното образование“

По информация на Европейската комисия, IP/22/4200