Модернизационният фонд инвестира 2,4 млрд. евро в 7 държави за ускоряване на прехода в тях към екосъобразно общество

На 8 юни 2022 Модернизационният фонд предостави 2,4 млрд. евро на седем държави, за да подпомогне модернизирането на енергийните им системи, намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и постигането на целите им за 2030 г. в областта на климата и енергетиката. Бяха потвърдени инвестиции в Румъния (1391,6 млн. евро), Чехия (520 млн. евро), Полша (244,2 млн. евро), Литва (85 млн. евро), Унгария (74,3 млн. евро), Словакия (49,5 млн. евро) и Хърватия (40 млн. евро). С това приключва третият инвестиционен цикъл на Модернизационния фонд, при който средствата в сравнение с предишните инвестиционни цикли са значително повече.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Модернизационният фонд е практически израз на европейската солидарност. С постъпленията от схемата за търговия с емисии той действа по места, като помага на държавите, които се ползват от средствата по него, да намалят емисиите на парникови газове във възлови сектори и да постигнат неутралност по отношение на климата. Тези значителни инвестиции могат да бъдат използвани и за проекти за ускоряване на енергийния преход на ЕС в отговор на руското нахлуване в Украйна.“

Заместник-председателят на Европейската инвестиционна банка Амброаз Фейол заяви: „Като инвестира в най-силно засегнатите от енергийния преход държави от ЕС Модернизационният фонд подпомага финансирането на свързани с климата проекти там, където е най-нужно. При последния цикъл на подпомагане по линия на Модернизационния фонд бяха предоставени 2,4 млрд. евро за 45 инвестиционни проекта за модернизиране на енергийните системи на съответните държави членки и повишаване на енергийната ефективност в тях. ЕИБ, която е банката на ЕС за инвестиции в областта на климата, с радост участва, в партньорство с Европейската комисия и държавите членки, в усвояването на средствата по Модернизационния фонд, който е възлов фактор за ускоряването на прехода на ЕС към чиста енергия и провеждането на наскоро приетата стратегия „RePowerEU“.“

Модернизационният фонд подпомага 45 инвестиционни проекта в области като производството на електроенергия от възобновяеми източници, осъвременяването на енергоразпространението и енергийната ефективност в енергетиката, промишлеността, строителството и транспорта, както и замяната на горивото от въглища с гориво с по-слаб въглероден отпечатък. Сред подкрепяните от фонда инвестиции са:

  • модернизиране на общинското обществено осветление, преобразуване на въглищата в биомаса и газ в общинските топлофикационни системи и инсталациите по СТЕ, както и повишаване на енергийната ефективност в Чехия;
  • производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в Хърватия;
  • обновяване на обществени сгради, повишаване на енергийната ефективност в Литва;
  • изграждане на 8 фотоволтаични парка и две газови турбини с комбиниран цикъл, които да заменят лигнитните въглища с възобновяеми енергийни източници и газ за производство на електроенергия, както и осъвременяване на електроразпространението в Румъния;
  • подобряване на енергийната ефективност в промишлеността в Полша;
  • съоръжения за енергосъхранение с оглед на стабилността на енергоразпространението в Унгария;
  • ремонтиране и разширяване на районните отоплителни и охладителни мрежи в Словакия.

Срокът за съответните държави за подаване на инвестиционни предложения за евентуално подпомагане от Модернизационния фонд през следващия цикъл на подпомагане е 16 август 2022 г. за неприоритетните предложения (т.е. за инвестиции извън приоритетните области на фонда) и 13 септември 2022 г. – за приоритетни предложения (т.е. за инвестиции в приоритетните области).

Контекст

С Модернизационния фонд се подпомага преходът към неутралност по отношение на климата в десет държави от ЕС с по-ниски доходи, като се осъвременява тяхната енергетика и енергоснабдяване в по-широк план, повишава се енергийната ефективност и се улеснява справедливият преход. Фондът се захранва от постъпленията от търговете по схемата на ЕС за търговия с емисии. Държавите, подпомагани по линия на фонда, са България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Модернизационният фонд подкрепя инвестиции в производството и използването на електроенергия от възобновяеми източници, енергийната ефективност, енергосъхранението, осъвременяването на енергоразпространението, в т.ч. централното отопление, тръбопроводите и електроподаването, както и справедливия преход в регионите, зависими от изкопаемите горива.

За първата година от функционирането си Модернизационният фонд предостави 898,43 млн. евро на осем държави в подкрепа на модернизирането на енергийните им системи, намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността, транспорта и селското стопанство, както и постигането на целите им за 2030 г. в областта на климата и енергетиката.

Модернизационният фонд допълва други инструменти на ЕС за финансиране, като например политиката на сближаване и Фонда за справедлив преход. Фондът мобилизира значителни ресурси в подкрепа на инвестиционните планове на съответните държави с оглед на плана „REPowerEU“ и пакета „Подготвени за цел 55“.

Фондът функционира под отговорността на ползващите се от него държави членки в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

За повече информация

Уебсайт на Модернизационния фонд

Приети решения за подпомагане

Потвърдени приоритетни предложения

Препоръчани неприоритетни предложения

Списък на потвърдените и препоръчаните инвестиционни предложения

Осъществяване на Европейския зелен пакт

По информация на Европейската комисия, IP/22/3488