Комисията увеличава бюджета на „Хоризонт Европа“, за да подкрепи иновациите в опазването на околната среда, здравеопазването и цифровите технологии и да помогне на разселените изследователи от Украйна

На 10 май 2022 Комисията прие изменение на работната програма за 2021—2022 г. по „Хоризонт Европа“, с което увеличи нейния бюджет с почти 562 млн. евро. С тези средства следва да се окаже допълнителна подкрепа за мисиите на ЕС, ориентирани към новаторски решения на предизвикателствата в областите на опазването на околната среда, здравеопазването и цифровите технологии, както и към по-нататъшни действия за стимулиране на европейската екосистема за иновации. Сега бюджетът на програмата за 2021 и 2022 г. възлиза на общо почти 16 млрд. евро.

От тази допълнителна сума 507,1 млн. евро са предназначени за петте мисии на ЕС, които са нов и иновативен начин за намиране на решения за някои от големите обществени предизвикателства в сътрудничество с хората в Европа и извън нея. Тези мисии започнаха през септември 2021 г. и са насочени към осъществяването на амбициозни цели в областта на здравеопазването, климата и околната среда до 2030 г. Ще бъдат обявени 17 нови покани за представяне на предложения, които се отнасят до мисиите „Борба с рака“, „Пакт за почвите за Европа“, „Адаптиране към изменението на климата“ и „Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г.“. Това включва съвместна покана, обхващаща последните две мисии, както и допълнителни действия в подкрепа на петте мисии, в това число и на мисията „Градове“.

Като реакция на нашествието на Русия в Украйна изменението включва и действия в подкрепа на изследователи, които преди това са работили в Украйна. В рамките на новата схема MSCA4Ukraine, която е част от действията „Мария Склодовска-Кюри“, предвидената сума в размер на 25 млн. евро ще позволи на разселените изследователи да продължат своята работа в академични или неакадемични приемащи организации в държавите — членки на ЕС, или в държави, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, и ще им помогне да възобновят дейността си в Украйна, когато това стане възможно, за да възстановят нейния капацитет за научни изследвания и иновации (вж. съобщението за медиите). Стотици украински учени ще могат да се възползват и от увеличения бюджет от 1 млн. евро за Програмата за изследвания в граничните области на науката за човека, които ще бъдат предназначени за инициативата „Учени помагат на учени“ в рамките на клъстер 1 „Здравеопазване“ от програмата „Хоризонт Европа“. Беше добавена и обща разпоредба, чрез която всички кандидати се насърчават да предлагат — когато това е осъществимо — възможности за изследователи и иноватори от Украйна.

В изменението освен това се посочва, че правните субекти, установени в Русия, в Беларус или в територии от Украйна, които не са под контрола на нейното правителство, не отговарят на условията за участие в каквото и да било качество в действия, подпомагани по линия на „Хоризонт Европа“. Изключения може да се правят само за отделни случаи при основателни причини.

Чрез изменението се добавят и няколко нови действия, които имат за цел да подкрепят потенциала на Европа за иновации. Що се отнася до европейските екосистеми за иновации в рамките на „Хоризонт Европа“, планира се да продължи инициативата WomenTechEU, като тази година нейният бюджет се утрои (10 млн. евро) в подкрепа на над 100 новосъздадени предприятия, ръководени от жени, и да започне ново действие за създаване и стимулиране на инвестиции от т. нар. „бизнес ангели“ в ЕС (2 млн. евро). За клъстер 2 от „Хоризонт Европа“ — „Култура, творчество и приобщаващо общество“ — това включва подпомагане за създаването на платформи и мрежи за сътрудничество в сферата на културата и творческите сектори (6 млн. евро), за оценката на социалното въздействие на политиките за екологичен преход (3 млн. евро), за иновативни решения за бъдещето на демокрацията (3 млн. евро), както и за Обсерваторията за иновации в публичния сектор (1,5 млн. евро). В работната програма са добавени и някои по-малки изменения, които възлизат на общо 3,2 млн. евро.

Първият кръг от предстоящите покани ще започне на 12 май 2022 г., а вторият — на 24 май 2022 г.

Разпределение на бюджета за 2022 г. за мисиите на ЕС

  • В рамките на мисията „Адаптиране към изменението на климата“ ще бъдат инвестирани 126,2 млн. евро. Тази сума включва финансирането за съвместната покана с мисията „Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г.“, като целта е да се създаде съвместно демонстрационно решение за устойчивост на крайбрежните райони на Арктика и на Атлантическия океан. През 2022 г. по линия на мисията „Адаптиране към изменението на климата“ ще бъде подпомогнато разработването и изпитването на решения за ключови области, засегнати от изменението на климата.
  • В рамките на мисията „Борба с рака“ ще бъдат инвестирани 129,56 млн. евро, като целта е да се усъвършенства и модернизира първичната профилактика на рака, да се укрепи научноизследователският капацитет на комплексните инфраструктури за борба с рака и да се разработят клинични изпитвания за оптимизиране на лечението на пациенти с труднолечими ракови заболявания.
  • В рамките на мисията „Възстановяване на нашите океани и води“ ще бъде използван бюджет в размер на 117,9 млн. евро. Тук се включва финансирането за съвместната покана с мисията „Адаптиране към изменението на климата“, като целта е да се опазват и възстановяват морските и сладководните екосистеми и тяхното биологично разнообразие, да се предотвратява и да се премахва замърсяването на океаните, моретата и водите, както и да се създаде устойчива, неутрална по отношение на въглеродните емисии и кръгова „синя“ икономика.
  • В рамките на Мисията „Пакт за почвите за Европа“ ще бъде използван бюджет в размер на 95 млн. евро, които ще бъдат предназначени за създаването — наред с другото — на ново хранилище за знания, за проучването на ролята, която изпълнява биологичното разнообразие на почвите в екосистемните услуги, и за набелязване на стратегии за деконтаминация и повторно използване на почвите.

Действията в подкрепа на мисията „Неутрални по отношение на климата и интелигентни градове“, която през 2022 г. ще разполага с бюджет 119,37 млн. евро, вече са включени в изменението на работната програма, което беше прието през декември 2021 г. С настоящото изменение бюджетът на платформата на мисията „Неутрални по отношение на климата и интелигентни градове“ беше увеличен с близо 6,25 млн. евро, за да се предостави допълнителна подкрепа на градовете, избрани да се присъединят към мисията.

Контекст

„Хоризонт Европа“ е рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. Тя е приемник на програмата „Хоризонт 2020“ и има бюджет от 95,5 млрд. евро. Мисиите на ЕС са новост за „Хоризонт Европа“ и подкрепят приоритети на Комисията, като например Европейския зелен пакт, Европа, подготвена за цифровата ера, Европейския план за борба с рака, Икономика в интерес на хората и Новия европейски Баухаус. Например мисията в областта на климата вече е конкретен елемент от новата Стратегия за адаптиране към изменението на климата, мисията „Борба с рака“ — от Европейския план за борба с рака, а мисията за почвите е водеща инициатива на дългосрочната визия за селските райони на ЕС.

Комисията предприе незабавни целенасочени действия в помощ на изследователите от Украйна. Въпреки че асоциирането на тази държава към „Хоризонт Европа“ все още не е влязло в сила, украинските субекти са допустими за финансиране от ЕС по линия на тази програма. Освен това специализираният портал ERA4Ukraine на платформата EURAXESS ще служи като единно звено за предоставяне на информация на изследователите от Украйна относно подпомагането, което е налично на равнището съответно на държавите членки и на ЕС, включително във връзка с важни неправителствени инициативи, като например ScienceforUkraine. Допълнителните инициативи на ЕС включват Science4Refugees, която осигурява стажове и работа на непълно и пълно работно време за бежанци, както и достъп до Европейската научноизследователска общност, проекта Inspireurope в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“, който предоставя подпомагане за изследователи в риск, както и ЕНС за Украйна — инициатива на Европейския научноизследователски съвет, която публикува възможности за работа по проекти, които са получили безвъзмездни средства от ЕНС и са в процес на изпълнение. Други възможности, които се предлагат от бенефициери на програмата „Хоризонт Европа“, са публикувани на уебсайта Horizon4Ukraine.

За повече информация

„Хоризонт Европа“

Уебсайт за мисиите на ЕС

Информационен документ за мисиите на ЕС

Въпроси и отговори: Мисии на ЕС

Информационни дни за мисиите на ЕС (17 и 18 май)

Портал за финансиране и обществени поръчки — възможности за финансиране

MSCA4Ukraine

ERA4Ukraine

ERCforUkraine

Horizon4Ukraine

По информация на Европейската комисия, IP/22/2843