Комисията обявява участието на 100 града в мисията на ЕС за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове до 2030 г.

На 28 април 2022 Комисията обяви100-те града в ЕС, които ще участват в мисията на ЕС за 100 неутрални по отношение на климата и интелигентни града до 2030 г. (т.нар. „мисия за градовете“). Стоте града са от всички 27 държави от ЕС, като още 12 града са от държави, асоциирани или с потенциал за асоцииране към Хоризонт Европа — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.)

В нашите градски райони живеят 75 % от гражданите на ЕС. В световен мащаб в градските райони се потребяват повече от 65 % от световната енергия, което представлява над 70 % от емисиите на CO2. Поради това е важно градовете да действат като екосистеми за експериментиране и иновации, за да помогнат на всички останали в прехода към неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Мисията за градовете ще получи финансиране в размер на 360 милиона евро по линия на „Хоризонт Европа“ за периода 2022—2023 г., за да поеме по пътя към иновации с цел неутралност по отношение на климата до 2030 г. Действията в областта на научните изследвания и иновациите ще бъдат насочени към чистата мобилност, енергийната ефективност и екологосъобразното градоустройствено планиране и ще предложат възможност за създаване на съвместни инициативи и засилване на сътрудничеството в полезно взаимодействие с други програми на ЕС.

Ползите за градовете включват съобразени с конкретните нужди консултации и помощ от специална платформа на мисията, управлявана от NetZeroCities, допълнителни възможности за финансиране, както и възможност за участие в големи иновационни дейности и пилотни проекти. Мисията също така предоставя възможности за създаване на контакти, обмен на добри практики между градовете и подкрепа за включване на гражданите в мисията.

Следващи стъпки

Комисията ще прикани 100-те избрани града да изготвят договори за климата за градовете, които ще включват цялостен план за неутралност по отношение на климата във всички сектори, като енергетика, сгради, управление на отпадъците и транспорт, заедно със съответните инвестиционни планове. Този процес ще включва граждани, научноизследователски организации и частния сектор. Ясните и видими ангажименти, поети от градовете в договорите за климата за градовете, ще им дадат възможност да обединят усилията си с органите на европейско, националнио и регионално равнище и, което е най-важно — със собствените си граждани, за да постигнат тази амбициозна цел.

Освен това с оглед на огромния интерес от страна на 377 града да се присъединят към мисията, Комисията също така предоставя подкрепа за градовете, които не са избрани, включително подкрепа чрез платформата на мисията, както и възможности за финансиране в рамките на работната програма за мисията за градовете в рамките на „Хоризонт Европа“.

Контекст

През ноември 2021 г. градовете бяха поканени да изразят интерес да станат част от мисията. Крайният срок за отговор на поканата бе 31 януари 2022 г. На първия етап независими експерти оцениха всеки един от проявилите интерес. На втория етап Комисията приложи допълнителни критерии, за да гарантира географски баланс и разнообразие на групата от градове по отношение на размера, въздействието и новаторските идеи. Общо 377 града кандидатстваха за участие в мисията за градовете. Стоте избрани днес града в ЕС представляват 12 % от населението на Съюза.

Комисията даде начало на мисията за 100 неутрални по отношение на климата и интелигентни града до 2030 г. през септември 2021 г. с приемането на съобщение относно мисиите на ЕС. Това стана след одобряването на индивидуалните планове за изпълнение на мисиите през лятото на 2021 г. Освен мисията за градовете, има четири други мисии на ЕС, които обхващат глобалните предизвикателства в областта на адаптирането към изменението на климата, възстановяването на нашите океани и води, доброто състояние на почвите и раковите заболявания. Специална работна програма за мисиите по „Хоризонт Европа“ бе публикувана на 15 декември 2021 г.

Мисиите са новост за „Хоризонт Европа“ и подкрепят приоритети на Комисията, например Европейския зелен пакт, Европа, подготвена за цифровата ера, Европейския план за борба с рака, Икономика в интерес на хората и Новия европейски Баухаус. Например мисията в областта на климата вече е конкретен елемент от новата Стратегия за адаптиране към изменението на климата, мисията за борба с рака — от Европейския план за борба с рака, а мисията за почвите е водеща инициатива на дългосрочната визия за селските райони на ЕС.

За повече информация

Информационен документ „Мисия на ЕС за градовете: вижте кои са градовете“

Въпроси и отговори

Видеоматериал

100 неутрални по отношение на климата и интелигентни града до 2030 г.


По информация на Европейската комисия, IP/22/2695