ЕС и международни партньори представиха декларация за бъдещето на интернет

На 28 април 2022 Европейският съюз, Съединените щати и няколко международни партньори предложиха декларация за бъдещето на интернет, в която се излагат визията и принципите за надежден интернет. Партньорите подкрепят бъдещ интернет, който да е отворен, свободен, глобален, оперативно съвместим, надежден и сигурен и потвърждават ангажимента си за защита и зачитане на правата на човека онлайн и в целия цифров свят. Досега 60 партньори са подкрепили декларацията, включително всички държави — членки на ЕС, а още държави се очаква да последват този пример през идните седмици. Списъкът на подписалите я е достъпен тук.

Декларацията за бъдещето на интернет съответства на правата и принципите, дълбоко залегнали в основата на ЕС, и се основава на Декларацията за цифровите права и принципи, която Комисията предложи да подпише съвместно с Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Декларацията за бъдещето на интернет беше публикувана на 28 април 2022 по време на хибридно събитие във Вашингтон, окръг Колумбия, организирано от Съвета за национална сигурност на Белия дом. Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, и Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, участваха чрез видеоконферентна връзка.

Подписалите декларацията партньори потвърждават, че интернет трябва да укрепи основните демократични принципи, фундаменталните свободи и правата на човека, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека. Те споделят убеждението, че интернет трябва да функционира като единна, децентрализирана мрежа от мрежи, където цифровите технологии се използват по надежден начин, избягва се несправедлива дискриминация между хората и се осигурява лесно навлизане на пазара на онлайн платформи и лоялна конкуренция между предприятията.

Със създаването на тази декларация партньорите изразяват и сериозната си загриженост във връзка с потискането на свободите в интернет от страна на някои авторитарни правителства, използването на цифрови инструменти за нарушаване на правата на човека, нарастващото въздействие на кибератаките, разпространението на незаконно съдържание и дезинформация и прекомерната концентрация на икономическа мощ. Те се ангажират да си сътрудничат за справяне с тези развития и рискове. Те споделят и виждането, че цифровите технологии имат потенциала да насърчават свързаността, демокрацията, мира, принципите на правовата държава и устойчивото развитие.

Настоящото положение в Украйна по драстичен начин демонстрира риска от сериозни смущения в интернет, по-специално под формата на пълно или частично спиране. Съществува и риск от фрагментиране на интернет, тъй като руското правителство заплаши да прекъсне частично или изцяло връзката със световния интернет, както и риск от злоупотреби, защото понастоящем се наблюдава рязко увеличаване на кибератаките, цензурата онлайн и дезинформацията. Това още веднъж показва колко е важно да активизираме действията си за защита на глобалния отворен интернет, който е движеща сила за икономиките и обществата по света.

Партньорите ще работят заедно, за да продължат да изпълняват обещанието за свързване на човечеството и ще превърнат принципите на декларацията в конкретни политики и действия, като запазят своята регулаторна автономност. Други заинтересовани страни, включително от гражданското общество и промишлеността, ще бъдат поканени да подкрепят декларацията и да улеснят нейното прилагане. Партньорите ще популяризират тези принципи в световен мащаб в рамките на многостранната система.


Следващи стъпки

Декларацията е приобщаваща инициатива и партньорите ще продължат да се обръщат към други правителства, за да ги включат в нея. Всички партньори ще се свържат с частния сектор, международните организации, техническата общност, академичните среди и гражданското общество, както и с други заинтересовани страни по света, за да работят в партньорство за постигане на визията за отворен, свободен, глобален, оперативно съвместим, надежден и сигурен интернет.

Тези усилия ще завършат с проява през лятото на 2022 г., на която партньорите ще обсъдят с многостранната общност как декларацията и нейните принципи могат да издигнат и подкрепят бъдещето на световния интернет. Също така през следващите месеци ще се проведат семинари по този въпрос.

Въпреки че декларацията и нейните ръководни принципи не са правно обвързващи, тя следва да се използва като отправна точка за създателите на публични политики, както и за гражданите, предприятията и организациите на гражданското общество.

Контекст

Европейският съюз работи съвместно със Съединените щати и група от международни партньори за изготвянето на положителна програма и споделена визия за бъдещето на глобалния интернет. Декларацията за бъдещето на интернет е в пълно съответствие с ценностите на ЕС, залегнали в Хартата на основните права и принципите на ЕС за цифровите права като част от цифровото десетилетие на Европа, както и с широк кръг от инициативи на политиката в областта на цифровите технологии, ръководени от ЕС.

Тя следва посланието, което се съдържа в съобщението относно Цифровия компас, да се гради въз основа на обновените трансатлантически отношения и така да се проправи пътя към по-широка коалиция от единомислещи партньори, която е отворена към всички, които споделят визията на ЕС за цифровата трансформация и ще се развива с техните усилия.

Декларацията има политически характер. Придържането към принципите, съдържащи се в декларацията, не поражда правно обвързващи последици за Европейския съюз и неговите държави членки и не предопределя позицията ни на други форуми.

За повече информация

Декларация за бъдещето на интернет

Информационен документ — Декларация за бъдещето на интернет

По информация на Европейската комисия, IP/22/2695