Законодателен акт за цифровите услуги: Комисията приветства политическото споразумение относно правилата за осигуряване на безопасна и отговорна онлайн среда

Комисията приветства бързото постигане на политическо споразумение между Европейския парламент и държавите от ЕС относно предложението за Законодателен акт за цифровите услуги, представено от нея през декември 2020 г. Със Законодателния акт за цифровите услуги се определя безпрецедентен нов стандарт за отчетност на онлайн платформите по отношение на незаконното и вредното съдържание. Чрез акта ще се осигури по-добра защита на потребителите на интернет и техните основни права, а освен това ще се въведе единен набор от правила в рамките на вътрешния пазар, което ще помогне на по-малките платформи да се разрастват.

Нова рамка за цифровите услуги

Новата рамка съгласно Законодателния акт за цифровите услуги се основава на европейските ценности, включително зачитането на правата на човека, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона. Тя ще възстанови баланса между правата и отговорностите на ползвателите, онлайн посредниците, включително онлайн платформите, както и много големите онлайн платформи и публичните органи.

Законодателният акт за цифровите услуги съдържа задължения за дължима грижа в целия ЕС, които ще се прилагат за цифровите услуги, свързващи потребителите със стоки, услуги или съдържание. Той включва нови процедури за по-бързо премахване на незаконно съдържание, както и цялостна защита на основните права на потребителите онлайн.

В обхвата на Законодателния акт за цифровите услуги попадат различни посреднически онлайн услуги. Новите задължения, свързани с тях, ще зависят от тяхната роля, размер и въздействие върху онлайн екосистемата. Сред тези посреднически онлайн услуги са:

 • посреднически услуги за предлагане на мрежова инфраструктура: интернет доставчици, регистратори на имена на домейни;
 • хостинг услуги, като облачни услуги и уеб хостинг;
 • много големи онлайн търсачки, които са използвани от над 10 % от 450-те милиона потребители в ЕС и следователно носят по-голяма отговорност за ограничаване на незаконното съдържание онлайн;
 • онлайн платформи, обединяващи продавачи и потребители, като онлайн пазари, магазини за приложения, платформи на икономиката на сътрудничеството и платформи на социални медии;
 • много големи онлайн платформи, които достигат до над 10 % от 450-те милиона потребители в ЕС и биха могли да породят особени рискове, свързани с разпространението на незаконно съдържание и нанасянето на обществени вреди.

По-конкретно, Законодателният акт за цифровите услуги съдържа:

 • мерки за борба с незаконните стоки, услуги и съдържание онлайн, като например:
  • механизъм за сигнализиране за подобно съдържание от страна на потребителите, както и за съвместни действия между платформите и „доверени податели на сигнали“;
  • нови задължения относно проследимостта на бизнес ползвателите в рамките на онлайн пазарите;
 • нови мерки за овластяване на потребителите и гражданското общество, включително:
  • възможност за оспорване на решения на платформите относно модериране на съдържание и за правна защита чрез извънсъдебен механизъм за уреждане на спорове или съдебна защита;
  • предоставяне на достъп на доказани анализатори до ключовите данни на най-големите платформи и предоставяне на достъп на НПО по отношение на достъпа до публични данни, за да се проучва по-добре развитието на онлайн рисковете;
  • мерки за прозрачност за онлайн платформите в редица области, включително по отношение на алгоритмите, използвани за препоръчване на съдържание или продукти на потребителите;
 • мерки за оценка и смекчаване на рисковете, като например:
  • задължения за много големите платформи и търсачки да предприемат основани на риска действия за предотвратяване на злоупотреби със своите системи и да подлагат своите системи за управление на риска на независими одити;
  • механизми за бързо и ефикасно адаптиране в отговор на кризи, засягащи обществената сигурност или общественото здраве;
  • нови мерки за защита на малолетните и непълнолетните лица и ограничения за използването на чувствителни лични данни за целенасочена реклама.
 • рамка за засилен надзор и правоприлагане от страна на Комисията, когато става въпрос за много големи онлайн платформи. С рамката също така се потвърждава важната роля на независимите координатори на цифровите услуги и на Съвета за цифровите услуги.

Следващи стъпки

Политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета, сега подлежи на официално одобрение от двата съзаконодателни органа. След като бъде приет, Законодателният акт за цифровите услуги ще бъде пряко приложим в целия ЕС, като ще започне да се прилага на по-късната от двете дати — 1 януари 2024 г или петнайсет месеца след влизането му в сила. Що се отнася до много големите онлайн платформи и онлайн търсачки, законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага от по-ранна дата — четири месеца след тяхното определяне.

Контекст

Комисията представи предложението си за Законодателния акт за цифровите услуги на 15 декември 2020 г. заедно с предложението за Законодателния акт за цифровите пазари, по което Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение на 22 март 2022 г. (вижте актуализирана страница с въпроси и отговори). Заедно тези два акта ще допринесат за осигуряване на безопасна, отворена и справедлива онлайн среда в ЕС.

За повече информация

Уебстраница за предложението на Комисията за Законодателния акт за цифровите услуги

Законодателен акт за цифровите услуги: въпроси и отговори относно предложението на Комисията

По информация на Европейската комисия, IP/22/2545