Съюз на капиталовите пазари: Комисията предлага опростяване на правилата, за да направи по-сигурен и по-ефективен сетълмента на финансовите пазари в ЕС

На 16 март 2022 Европейската комисия предложи изменения в Регламента за депозитарите на ценни книжа, с помощта на които да повиши ефективността на пазарите на услуги по сетълмент (уреждане на задълженията по сделки) в ЕС, същевременно съхранявайки финансовата стабилност. Представеното на 16 март 2022 предложение е ключова част от Плана за действие от 2020 г. за изграждане на съюз на капиталовите пазари.

Централните депозитари на ценни книжа управляват инфраструктурата, която дава възможност за сетълмент на ценни книжа (например акции или облигации) на финансовите пазари. При сетълмент на купувача се предават ценни книжа, а в замяна на продавача се предават парични средства. Сетълментът на дадена сделка може да отнеме до два работни дни, вследствие на което през това време може да възникнат както кредитни, така и правни рискове. Затова за финансовата система на ЕС е много важно сетълментът на тези сделки да се извършва сигурно и ефективно.

Депозитарите на ценни книжа са основни действащи лица на капиталовите пазари и във финансовата система на ЕС. Например през 2019 г. стойността на сделките, преминали сетълмент от централни депозитари на ценни книжа в ЕС, достигна 1,120 трилиона евро. Ключовата им роля изпъква напоследък и в контекста на санкциите на ЕС срещу Русия. На 25 февруари 2022 г. ЕС постигна съгласие да се забрани поддържането на сметки на руски клиенти от централните депозитари на ценни книжа в ЕС, което е свидетелство за основното значение на депозитарите във финансовата система на ЕС.

Цялостната цел на представеното днес предложение е сетълментът на ценни книжа в ЕС да стане по-сигурен и по-ефективен, по този начин да се повиши привлекателността на капиталовите пазари на ЕС и в крайна сметка да се допринесе за финансирането на нашата икономика. Като се имат предвид големите количества парични средства, които преминават през централните депозитари на ценни книжа, от решаващо значение е те да работят добре за нашата финансова система. С представеното днес предложение ще се осигурят по-съразмерни с целта и ефективни правила за намаляване на разходите за спазване на изискванията и регулаторната тежест за централните депозитари на ценни книжа, ще се подсили способността на депозитарите да предлагат по-широка гама от услуги в презграничен план и ще се усъвършенства презграничният надзор върху тях.

По-подробни сведения

В представеното на 16 март 2022 предложение се предвиждат следните основни подобрения в Регламента за централните депозитари на ценни книжа:

  • Усъвършенстване на „паспортния“ режим: Опростява се издаването на „паспорти“ за централните депозитари на ценни книжа, с помощта на които те имат право да извършват дейност в целия ЕС с единен лиценз. Премахват се скъпите и дублиращи се процедури, като по този начин се улеснява предоставянето на презгранични услуги и се засилва конкуренцията.
  • Усъвършенстване на административното сътрудничество между надзорните органи: Сътрудничеството между надзорните органи се усъвършенства, като се изисква да се създават колегии за някои централни депозитари на ценни книжа, за да се подсили съгласуваността и сближаването на надзорните действия.
  • Усъвършенстване на спомагателните услуги от банков тип: Приспособяват се условията, при които централните депозитари на ценни книжа може да ползват банкови услуги, като по този начин им се позволява да предлагат услуги по сетълмент за по-широка гама от валути и да предлагат на предприятията възможността да получават финансиране от по-широка група инвеститори, в т.ч. от други държави.
  • Усъвършенстване на дисциплината при сетълмент: Изменят се някои елементи на режима за дисциплината при сетълмент, като се променя редът, по който може да станат приложими задължителните изкупувания, както и някои технически страни на този режим, за да стане по-ефективен и съразмерен с целта.
  • Усъвършенстване на общия надзор върху централните депозитари на ценни книжа от трети държави: Предвижда се надзорните органи да имат по-качествена информация за дейностите на централните депозитари на ценни книжа от трети държави в ЕС.

Сега предложението ще бъде предадено на Европейския парламент и Съвета за разглеждане и приемане.

Контекст

Регламентът за централните депозитари на ценни книжа бе приет през 2014 г. вследствие на финансовата криза с цел повишаване на сигурността и ефективността на сетълмента, както и с цел осигуряване на набор от общи изисквания за централните депозитари на ценни книжа в целия ЕС. Обявените днес изменения на Регламента за централните депозитари на ценни книжа са съставени въз основа на целенасочената консултация, проведена от Комисията във връзка с поръчания преглед на Регламента, както и въз основа на мненията, предоставени от различни заинтересовани лица, в т.ч. Европейския орган за ценни книжа и пазари. Те също така са част усилията на Комисията да направи така, щото законодателството на ЕС да осигурява резултати за гражданите и предприятията ефективно и при минимални разходи (съгласно Програмата за пригодност и резултатност на нормативната уредба).

В Плана за действие от 2020 г. за изграждане на съюз на капиталовите пазари и в работната програма на Комисията за 2021 г. бе обявено намерението на Комисията да представи законодателно предложение за изменение на Регламента за централните депозитари на ценни книжа с цел повишаване на ефективността и ефикасността му и допринасяне за развитието на по-ефективни пазари на услуги по сетълмент в ЕС.

Предприятията за пазарна инфраструктура бяха част и от пакета от законодателни мерки за цифровите финансови услуги, публикувани от Комисията през септември 2020 г. в съответствие с нейните първостепенни цели да подготви Европа за цифровата ера и да изгради готова за бъдещето икономика, която да работи в полза на хората.

За повече сведения

Въпроси и отговори

Правни текстове

По информация на Европейската комисия, IP/22/1729