Инициативата „Нов европейски Баухаус“ — основен катализатор на Европейския зелен пакт благодарение на увеличено финансиране

На 17 януари 2023 Комисията представи първия доклад за напредъка на инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ), в който се съдържа преглед на постиженията през първите две години от нейното изпълнение, както и първия инструмент за оценка на проектите по тази инициатива — компаса на НЕБ. В рамките на НЕБ беше създадена широка общност от организации и граждани в цяла Европа, обединени от обща визия за устойчивост, приобщаване и естетика. Ключовите дейности по тази инициатива — включително наградите на НЕБ, първият фестивал и лабораторията на НЕБ, вече постигат заложените в тях цели, като с тяхна помощ беше изградена транснационална мрежа на възходящ принцип. Благодарение на отпуснатото до момента европейско финансиране в размер на над 100 милиона евро, в цяла Европа вече се осъществяват както малки, така и мащабни проекти по НЕБ. Наред с това само за периода 2023—2024 г. Комисията ще увеличи финансирането с още 106 милиона евро в рамките на специални фондове на „Хоризонт Европа“.

Прочети повече

Регламент за чуждестранните субсидии: в сила са правила за гарантиране на справедливи и отворени пазари в ЕС

На 12 януари 2023 влезе в сила Регламентът за чуждестранните субсидии (РЧС). Този нов набор от правила за справяне с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии, ще позволи на ЕС да остане отворен за търговия и инвестиции, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция за всички дружества, извършващи дейност на единния пазар. Регламентът беше предложен от Комисията през май 2021 г. и одобрен от Европейския парламент и Съвета през юни 2022 г. — рекордно кратък срок.

Прочети повече

Антитръстови мерки: Комисията приканва за представяне на коментари по проекта за насоки за споразуменията за устойчивост в селското стопанство

Снимка: www.zumbul.av.tr

На 10 януари 2023 вропейската комисия започна обществена консултация, с която прикани всички заинтересовани страни да коментират нейното проектопредложение за насоки за изготвянето на споразумения за устойчивост в областта на селското стопанство (наричани по-нататък „насоките“) с използване на нововъведеното изключение от правилата на ЕС в областта на конкуренцията, въведено по време на последната реформа на общата селскостопанска политика (ОСП).

Прочети повече

Започва първият цикъл за наблюдение и сътрудничество за постигане на целите на цифровото десетилетие на ЕС до 2030 г.

Влезе в сила политическата програма до 2030 г. „Път към цифровото десетилетие“ — механизъм за наблюдение и сътрудничество за постигане на общите цели в областта на цифровата трансформация на Европа до 2030 г.

За първи път Европейският парламент, държавите членки и Комисията определиха съвместно конкретни цели и задачи в четирите ключови области — на цифровите умения, на инфраструктурата, включително свързаността, на цифровизацията на предприятията и на обществените услуги онлайн, във връзка с Европейската декларация относно цифровите права и принципи. За да могат да бъдат осъществени до 2030 г., целите и задачите ще бъдат подпомогнати от стартиращия днес цикличен процес за сътрудничество, чрез който ще се проследява напредъкът и ще се определят междинни цели. Програмата също така създава нова рамка за многонационалните проекти, която ще даде възможност държавите членки да обединяват усилията си в областта на цифровите инициативи.

Прочети повече

Единният европейски пазар навършва 30 години

Тази година ЕС отбелязва 30-ата годишнина на своя единен пазар — едно от основните постижения на европейската интеграция и една от основните ѝ движещи сили. Създаден на 1 януари 1993 г., единният европейски пазар позволява свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали в ЕС, като улеснява живота на хората и разкрива нови възможности за предприятията.

Прочети повече

Покажи още новини